Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  Dumlupınar Bulvarı, 07058 Kampüs  ANTALYA
ziraatdergi@akdeniz.edu.tr

 DERGİ KAPAK2017    


© TELİF HAKLARI

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL  SCIENCES dergisinde basılan makalelerin telif hakları Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesine Aittir.


 

içindekilery

İçindekiler/Contents

Bahçe Bitkileri/Horticulture

Farklı dozlarda 1-Metilsiklopropen (1-MCP) uygulamalarının ‘Hass’ avokado çeşidinin depolanması üzerine etkileri     
The effects of different doses of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) on postharvest quality of ‘Hass’ avocado fruit
A. DOĞAN, M. S. KURUBAŞ, M. ERKAN..................................................................................................................................71-78

‘Angeleno’ erik çeşidinde ethephon ve mepiquat chloride kimyasallarının geç çiçeklenme üzerine etkisi      
Effects of ethephon and mepiquat chloride on late blooming of ‘Angeleno’ plum
K. MERTOĞLU, Y. EVRENOSOĞLU..........................................................................................................................................79-84

Sangiovese üzüm çeşidinde dönemsel yaprak su potansiyeli (ψyaprak) değişimleri ve salkım seyreltme uygulamalarına bağlı olarak düzenlenen sulama oranlarının verim, sürgün ve gelişme özellikleri üzerine etkileri     
Periodic changes of leaf water potentials (ψleaf) and cluster thinning applications depending on regulated irrigation ratios effects on yield, shoot and growing characteristics in cv. Sangiovese
E. BAHAR, İ. KORKUTAL, İ. E. KABATAŞ................................................................................................................................85-90

The effects of spent mushroom compost on growth and nutrient contents of pepper seedlings     
Kullanılmış mantar kompostunun biber fidelerinin büyüme ve bitki besin elementi içeriklerine etkileri
H. DEMİR.....................................................................................................................................................................................91-96

Bitki Koruma/Plant Protection

Buğdayda sarı pas hastalığı ve dayanıklılık ıslahı çalışmaları     
Wheat stripe rust and breeding studies for resistance to the disease
A. ÇAT, M. TEKİN, M. ÇATAL, K. AKAN, T. AKAR..................................................................................................................97-105

Gıda Bilimi ve Teknolojisi/ Food Science and Technology

Probiyotik bakterilerin mikroenkapsülasyonu     
Microencapsulation of probiotic bacteria
H. URAN, H. ŞANLIDERE ALOĞLU, B. ÇETİN.....................................................................................................................107-112

Tam karabuğday unu ve transglutaminaz ilavesinin kısmi pişirilerek dondurulmuş ekşi mayalı ekmeklerin fiziksel ve tekstürel özellikleri üzerine etkisi     
Effect of the buckwheat flour and transglutaminase addition on physical and textural properties of partially-baked frozen sourdough bread
F. HAYIT, H. GÜL....................................................................................................................................................................113-119

Peyzaj Mimarlığı/Landscape and Nature Conservation

Peyzaj kalite hedeflerinin yerel ölçekte belirlenmesi: Antalya Aksu örneği    
Determination of landscape quality objectives at local level: the case of Antalya Aksu
A. ALTUNTAŞ, V. ORTAÇEŞME…………………………………..............................................................................................121-131

Tarım Ekonomisi/ Agriculture Economics

The importance of good agricultural practices in EU membership process   
AB sürecinde iyi tarım uygulamalarının önemi
N. ERSOY, S. YILMAZ, E. GÜMÜŞ.............................................................……………………………...................................133-136

Tarım Makinaları ve Teknolojileri/Agricultural Machinery and Technologies Engineering

Tek yıllık ve çok yıllık adaçayı (Salvia viridis L., Salvia cryptantha Montbret et Aucher) tohumlarının bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi     
Determination of some physical properties of the annual and perennial sage (Salvia viridis L., Salvia cryptantha Montbret et Aucher) varieties seeds
M. YILAR, E. ALTUNTAŞ.....................................................……………………………...........................................................137-141

Tarımsal Yapılar ve Sulama/ Farm Structure and Irrigation

Bursa- İnegöl Ovası yeraltı su içeriğinin on yıllık dönemdeki değişimi      
Variation in groundwater quality of Bursa- İnegöl Plain throughout ten years period
İ. TAS, B. DAVARCI................................................................................................................................................................143-149

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

Are genotypes of hybrid tomato adequate to getting high yield and quality?     
Hibrit domates genotipleri yüksek verim ve kaliteye ulaşmak için yeterli midir?
G. GÖZÜKARA,M. KAPLAN……………................................................................................................................................151-154

Kırmızı baş lahana (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) yetiştiriciliğinde vermikompost uygulaması     
Vermicompost application in red cabbage (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) cultivation
A. Ş. MALTAŞ, İ. E. TAVALI, İ. UZ, M. KAPLAN……………..................................................................................................155-161

Determination of changes in yield and quality of tomato seedlings (Solanum lycopersicon cv. Sedef F1) in different soilless growing media      
Farklı topraksız yetiştirme ortamlarında domatesin (Solanum lycıpersicon cv. Sedef F1) fide verim ve kalitesindeki değişimin belirlenmesi
E. YILMAZ, N. OZEN, M. O. OZEN.........................................................................................................................................163-168

Zootekni/Animal Science

Colony traits of native Bombus terrestris dalmatinus from the Western Black Sea Region of Turkey: comparison with commercial colonies       
Batı Karadeniz Bölgesi doğal Bombus terrestris dalmatinus arılarının koloni özelliklerinin ticari koloniler ile karşılaştırılması
A. GOSTERIT………...............................................................................................................................................................169-172

ÖN KAPAK İÇİ

İÇ KAPAK

YAZIM KURALLARI

TELİF HAKKI DEVRİ FORMU

Sayfa Özeti: Son Sayı

Sayfa Açıklaması: ziraat fakülte dergisi

Anahtar Kelimeler: