Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 17 Sayı (Number): 1 Yıl (Year): 2004 ISSN : 1301-2215


İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Changes in Diameters of Sweet Cherry Fruits During Ripening Process 1-7
Olgunlaşma Süresince Kiraz Meyvelerinde Çap Değişimleri
W. TREDER, K. KLAMKOWSKI, P. WÓJCIK


A Novel Broad Spectrum Resistance Gene (RPW8) Controls Powdery Mildews 9-17
Geniş Spektrumlu Yeni Bir Gen ( RPW8) Külleme Hastalıklarını Kontrol Ediyor
Ö. ÇALIŞ


Kumluca ve Finike Yörelerinde Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi 19-29
Determination of Nutritional Status of Tomato Plant Grown in Greenhouses in the Kumluca and Finike Region
Ş. ORMAN, M. KAPLAN


Farklı Çim Tür ve Çeşitlerinin Antalya İli Sahil Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin ve Performanslarının Belirlenmesi 31 -42
Determination of Adaptation Ability and Performances of Different Grass Species and Cultivars in Coastal Conditions of Antalya Province
M. ARSLAN, S. ÇAKMAKÇI


Determination of Optimum Fall Sowing Date for Some Forage Species in Terms of Forage Yield of Rangelands in the Continental Climate Zones 43 -47
Bazı Yem Bitkileri Türlerinin Karasal İklime Sahip Bölgelerdeki Meralarda Ot Verimi Yönünden En Uygun Sonbahar Ekim Zamanlarının Saptanması
S. ÇAKMAKÇI, B. AYDINOĞLU, M. ARSLAN, Y. ÖZYİĞİT, M. TETİK, M. BİLGEN


Farklı Çimento Çeşitleri ve Karışımlar Kullanılarak Kaplanan Sulama Kanalında Sızma Kayıplarının Belirlenmesi 49 -58
Determination of Seepage Losses from an Irrigation Channel Lined with Various Cement Types and Mixtures
K. BÜYÜKTAŞ, T. ALAGÖZ


Damızlık Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Tavuk Kesimhane Artıkları Ununun Soya Küspesi Yerine Kullanım Olanakları: 1 – Performans Kriterleri Üzerine Etkileri 59-66
Substitution of Poultry By-Product Meal for Soybean Meal in Diets of Breeder Japanese Quail ( Coturnix coturnix japonica): 1 - Effects on Performance Parameters
M. M. ERTÜRK, S. ÇELİK


Damızlık Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Tavuk Kesimhane Artıkları Ununun Soya Küspesi Yerine Kullanım Olanakları: 2- Kuluçka ve Yumurta Kalite Özelliklerine Etkileri 67-74
Substitution of Poultry By-Product Meal for Soybean Meal in Breeder Japanese Quail ( Coturnix coturnix japonica) Diets: 2 - Effects on Hatchability and Egg Quality Characteristics
M. M. ERTÜRK, S. ÇELİK


Kırgız 95 Kışlık Buğday Çeşidinde Sedimantasyon, Gluten ve Gluten İndeksine Yaprak Gübrelerinin Etkisi 75 -80
Effects of Foliar Fertilizers on Sedimentation, Gluten and Gluten Index of Winter Wheat Variety Kırgız 95
G. KINACI, E. KINACI


Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarında Canlı Ağırlıklara Ait Varyans Unsurlarının Farklı Yöntemlerle Tahmini 81-85
Estimation of Variance Components for Live Weights of New Zealand White Rabbits by Using Different Methods
H. İ. YOLCU, M. S. BALCIOĞLU, M. Z. FIRAT, K. KARABAĞ


Kurutmalık Kırmızı Biberlerde Androgenesis Yoluyla In Vıtro Haploid Embriyo Uyartımı 87-94
In vitro Haploid Embryo Induction via Androgenesis in Hot Pepper
G. ÇAĞLAR, V. ARAS, A. BAYRAM


Fiber Development Characteristics of Cotton Mutants: fuzzless-lintless, Ligon lintless and fuzzless-lint 95-99
Pamuk Lif Mutantlarının Gelişim Özellikleri: lintersiz-lintsiz, Ligon lintsiz ve lintersiz-lint
M. KARACA


Antalya Bölgesi Sera Sebzeciliği İşletmelerinde Tarımsal Altyapı ve Mekanizasyon Özellikleri 101-108
Agricultural Structure and Mechanization Properties of the Greenhouse Vegetable Farms in the Antalya Region
M. ÇANAKCI, İ. AKINCI

Sayfa Özeti: Yıl 2004-Sayı1

Anahtar Kelimeler: