Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 15 Sayı (Number): 2 Yıl (Year): 2002 ISSN 1301-2215


İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Burdur-Kemer İlçesi Akpınar Yaylasında Bitki ile Kaplı Alanın Belirlenmesinde Üç Farklı Ölçüm Yönteminin Kullanılması ve Karşılaştırılması 1-7
Application and Comparison of Three Different Measurement Methods for Plant-Covered Area on the Akpinar Highland Range of Kemer District of Burdur
S. ÇAKMAKÇI, B. AYDINOĞLU, Y. ÖZYİĞİT, M. ARSLAN, M. TETİK


Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Koltuk ve Uç Alma ile YaprakSıyırmanın Verim ve Koçan Özelliklerine Etkisi 9-18
Effect of Tiller, Leaf and Tassel Removal on Yield and Ear Characters in Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt.)
B. KARA, Z. AKMAN


Korkuteli ve Elmalı Yörelerinde Yeşil ve Klorozlu Elma Yapraklarının Bitki BesinMaddesi İçeriklerinin Karşılaştırılması 19-29
Comparison of the Contents of Nutrient Elements of Green and Chlorotic Apple Leaves in the Korkuteli and Elmalı Regions
S. SÖNMEZ, M. KAPLAN


Avrupa Birliği’nde Organik Tarıma Yönelik Politikalar 31-38
Organic Agriculture Policies in European Union
C. SAYIN


Ege Bölgesi’nden Toplanan Vişne (Prunus cerasus L.) Gen Kaynakları MateryalininDeğerlendirilmesi 39-44
Evaluation of Sour Cherry (Prunus cerasus L.) Genetic Resources Collected from Aegean region
K. ÖNAL


Characterization of Turkish Sesame (Sesamum indicum L.) Landraces UsingAgronomic and Morphologic Descriptors 45-52
Türk Susam (Sesamum indicum L.) Yerel Çeşitlerinin Agronomik ve Morfolojik Tanımlayıcılar Kullanılarak Karakterize Edilmeleri
A. G. ERCAN, K. M. TAŞKIN, K. TURGUT, M. BILGEN, M. Z. FIRAT


Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Özellikleri ve Dış Mekan Rekreasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi 53-62
Determination of Leisure Characteristics and Outdoor Recreation Tendencies forStudents of Akdeniz University
S. MANSUROĞLU


In Vitro Kolhisin Uygulaması ile Poliploid Nane (Mentha longifolia L.) BitkilerininElde Edilmesi 63-69
Obtaining Poliploid Mint (Mentha longifolia L.) Plants with In Vitro Colchicine Treatment
Ş. TEPE, Ş. ELLİALTIOĞLU, N. YENİCE, R. TIPIRDAMAZ


Ayçiçek ve Soya Yağı İthalat Talebinin Analizi 71-79
Import Demand Analysis of Sunflower and Soybean Oil
S. A. HATIRLI, V. DEMİRCAN, A. R. AKTAŞ


Effects of Different Sowing Times on Yield and Yield-Related Traits in Bread WheatGrown in Çanakkale 81-87
Çanakkale Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarının Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Verim ve Verim ile İlişkili Öğelere Etkileri
M. AKDAMAR,Ş. TAYYAR, A. GÖKKUŞ


Antalya İli Elmalı ve Korkuteli İlçelerinde Tarıma Girdi Sağlayan KuruluşlarınFaaliyetleri ve Yayım Açısından Değerlendirilmesi 89-100
Evaluation of Activities of the Private Firms Providing Agricultural Inputs with Respect to Extension in Elmalı and Korkuteli Counties of Antalya Province
O. ÖZÇATALBAŞ, İ. KUTLAR SÖZER


Bazı Domates Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Açıkta Yetiştirilme OlanaklarıÜzerinde Bir Araştırma 101-105
A Research on Open Field Growing Possibilities of Some Tomato Cultivars in Antalya Conditions
N. ERCAN, F. AYAR, A. S. ŞENSOY, M. TEMİRKAYNAK

Sayfa Özeti: Yıl2002-Sayı2

Anahtar Kelimeler: