Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 16 Sayı (Number): 1 Yıl (Year): 2003 ISSN 1301-2215


İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Cucurbitaceae Familyasındaki Bazı Sebze Türlerinde Çiçek Tozlarının Bazı Morfolojik Özellikleri ile Canlılıklarının Belirlenmesi 1-6
The Evaluation of Pollen Viability and the Determine Some Pollen Characteristics in Some Species of Cucurbitaceae Family
A. S. ŞENSOY, N. ERCAN , F. AYAR, M. TEMİRKAYNAK


Farklı Fizyografik Üniteler Üzerinde Yer Alan Eski Manay Göl Alanı Topraklarının Özellikleri ve Potansiyel Üretkenlikleri 7-17
The Properties and Potential Productivities of the Soils of Old Manay Lake of Different Geomorphologic Units
M. SARI, S. ALTUNBAŞ, N. K. SÖNMEZ, E. I. EMRAHOĞLU


Ekolojik Üretimde Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Domatesin Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi 19-25
The Effect of Different Organic Fertilizers on the Mineral Contents of Tomato Grown in Organic Farming
H. DEMİR, A. TOPUZ, M. GÖLÜKCÜ, E. POLAT, F. ÖZDEMİR, H. ŞAHİN


Antalya Koşullarında Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.) Yetiştiriciliğinde Bazı Çeşitlerin Verim ve Verim İle İlgili Özelliklerinin Belirlenmesi 27-33
The Determination of Yield and Yield Related Traits of Some Potato (Solanum tuberosum L.) Varieties for Early-Season Growing in Antalya
B. SAMANCI, E. ÖZKAYNAK, M. D. ÇETİN


Cin Mısır (Zea mays everta Sturt. ) Hatlarının ve Yoklama Melezlerinin Verim ve Verimle İlgili Özellikler Bakımından Karşılaştırılması 35-42
Comparison of Popcorn (Zea mays everta Sturt. ) Lines and Their Testcrosses for Yield and Yield-Related Traits
E. ÖZKAYNAK, B. SAMANCI


Bazı Erik (Prunus salicina Lindl., Prunus domestica L. ) Çeşitlerinde Pomolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler ve Çeşitlerin Dağılımının Ana Bileşen Analizi ile Belirlenmesi 43-50
The Determination of Relationship Among Pomological Characteristics and Classified of Some Plum (Prunus salicina Lindl., Prunus domestica L.) Cultivars by Using Principle Component Analysis
M. K. ÖNAL, A. S. CİNSOY


Farklı Sera Koşullarının Gypsophila Paniculata ‘Perfecta’da Büyüme ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkisi 51-60
Influence of Different Greenhouse Conditions on Growth and Flowering of Gypsophila paniculata ‘Perfecta’
O. KARAGÜZEL


Antalya İli Sulu Tarım Tarla İşletmelerinde Mekanizasyon Planlamasına Yönelik Temel İşletmecilik Verileri 61-68
Basic Machinery Management Data for Irrigated Arable Farms in Antalya Province
İ. AKINCI


Doğal Lupınus varıus (L.) Populasyonunda Gün Uzunluğunun Tohum Bağlama Tohum ve Bazı Çimlenme Özelliklerine Etkisi 69-77
Influence of Photoperiod on Seeding, Seed and Subsequent Germination Characteristics in Native population of Lupinus varius L.
O. KARAGÜZEL, S. ÇAKMAKÇI, B. AYDINOĞLU


Yedikule ve Iceberg Tipi Marul Çeşitlerinin Mineral Madde İçeriği Üzerine Ekolojik Üretimde Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Etkisi 79-85
The Effect of Different Organic Fertilizers on the Mineral Contents of Yedikule and Iceberg Lettuce Types Grown in Organic Farming
H. DEMİR, M. GÖLÜKÇÜ, A. TOPUZ, F. ÖZDEMİR, E. POLAT , H. ŞAHİN


Toprağa Uygulanan Kentsel Arıtma Çamurunun Domates Bitkisine Etkisi: I. Bitki Besinleri ve Ağır Metal İçerikleri 87-96
Effects of the Soil Applications of Municipal Sewage Sludge on Tomato Plant: I. Plant Nutrients and Heavy Metal Contents
B. TOPCUOĞLU, M. K. ÖNAL, N. ARI


Toprağa Uygulanan Kentsel Arıtma Çamurunun Domates Bitkisine Etkisi: II. Gelişme ve Meyve Özellikleri ile Meyvede Mineral İçerikleri 97-106
Effects of the Soil Applications of Municipal Sewage Sludge on Tomato Plant: II. Yield and Fruit Characteristics and Fruit Mineral Contents
M. K. ÖNAL, B. TOPCUOĞLU, N. ARI


Antalya Yöresinde Çim Kıyas Bitki Su Tüketimini Veren Bazı Amprik Eşitliklerin Tarla ve Lizimetre Koşullarında Kalibrasyonu 107-119
A Research on Calibration of Some Amprical Equations for Grass Reference Evapotranspiration Under Field and Small Lysimeter Conditions in Antalya Region
K. AYDINŞAKİR, R. BAŞTUĞ, D. BÜYÜKTAŞ

Sayfa Özeti: Yıl2003-Sayı1

Anahtar Kelimeler: