Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 16 Sayı (Number): 2 Yıl (Year): 2003 ISSN 1301-2215


İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Rooting and Acclimatization of In Vitro Micropropagated Snowdrop (Galanthus ikariae Baker.) Bulblets 121-126
İn vitro Olarak Mikro Çoğaltımı Yapılmış Kardelen ( Galanthus ikariae Baker.) Soğancıklarının Köklendirilmesi ve Dış Koşullarda Geliştirilmesi
R. TIPIRTAMAZ


Türkiye Etlik Piliç Sektörünün Mevcut Durumu ve Dünya Genelindeki Gelişmeler . 127-133
Current Situation of Turkish Broiler Subsector and Improvements in the World
F. ÇOBANOĞLU, K. KONAK, M. BOZKURT


Antalya İli Yaz Koşullarının Farklı Genotiplerdeki Etlik Piliçlerin Vücut Sıcaklıklarına ve Kan Gazlarına Etkisi 135-142
The Effects of Summer Conditions in Antalya Province on Body Temperature and Blood’s Gasses of Different Genotypes Broilers
S. ALKAN, S. MUTAF, N. ŞEBER


Akdeniz Üniversitesi Kampus Florası (Antalya-Türkiye) 143-154
The Flora of Akdeniz University Campus (Antalya-Turkey)
O. ÜNAL, M. GÖKÇEOĞLU


Yaz Koşullarındaki Isıl Çevrenin Farklı Genotiplerdeki Et Tipi Ebeveyn Hattı Horozların Vücut ve Vücut Yüzeyi Sıcaklıklarına Etkileri 155-160
The Effects of Thermal Environment on Body and Body Surface Temperature of Different Meat Type Broiler Breeder Cocks in Summer Conditions
S. MUTAF, S. ALKAN, N. ŞEBER


Farklı Yem Fabrikalarından Örneklenen Karma Yem ve Yem Ham Maddelerinde Bazı Kalite Ögelerinin Kantitatif Araştırılması 161-168
Quantitatively Investigating Some Quality Characteristics of Compound Feeds and Feedstuffs Sampled out of Different Feed Mills
K. ÇELİK, M. M. ERTÜRK, İ. E. ERSOY


Hatay İlinde Projeli ve Projesiz Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetlerinin ve Faktör Verimliliklerinin Analizi 169-178
Analysis of Dairy Farming Activities and Factor Productivity in Projected and Non-Projected Dairy Farms in Hatay Province (Turkey)
İ. YILMAZ, E. DAĞISTAN, B. KOÇ, R. ÖZEL


Siyah Alaca İneklerde Sürüden Çıkarılma Nedenleri, Sürü Ömrü ve Damızlıkta Yararlanma Süresi 179-185
Reasons for Culling, Herd Life and Productive Life in Holstein Cows
E. YAYLAK


Yetiştirme Ortamı ve Ekim Zamanlarının Güney Anadolu Doğal Lupınus varius’larının Büyüme ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkisi 187-197
Effects of growing conditions and sowing time on the growth and flowering characteristics of Lupinus varius (L.) native to South Anatolia
O. KARAGÜZEL, İ. BAKTIR, S. ÇAKMAKÇI, V. ORTAÇEŞME, B. AYDINOĞLU, M. ATİK


Zorlamalı Tüy Döktürülen Yumurta Tavuklarında Değişik Açlık Sürelerinin Yumurta Verim Performansı ile Yumurta İç ve Kabuk Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri 199-210
Effect of Duration of Fasting on Post-Moult Laying Hen Performance and Some Internal and Egg Shell Quality Characteristics
K. KÜÇÜKYILMAZ, C. ERENSAYIN, H. ORHAN


Farklı Tuz Kaynak ve Konsantrasyonlarının Güney Anadolu Doğal Lupinus varius Tohumlarının Çimlenme Özelliklerine Etkisi 211-220
Influence of Salt Sources and Concentrations on Germination of Lupinus varius Native to South Anatolia
O. KARAGÜZEL


Turunçgil Exocortis Viroidinin RT-PCR ve Dot Blot Hibridizasyon Yöntemiyle Tanısı 221-228
Identification of Citrus Exocortis Viroid by RT-PCR and Dot-Blot Hybridization
M. GÖÇMEN, T. TAŞDEMİR, M. KELTEN, S. GÜNEŞ, İ. POLAT

Sayfa Özeti: Yıl2003-Sayı2

Anahtar Kelimeler: