Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 17 Sayı (Number): 2 Yıl (Year): 2004 ISSN : 1301-2215İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Farklı Yetiştirme Ortamlarının Sera ve İklim Odası Koşullarında Patates (Solanum tuberosum L.) Mini Yumru Üretimine Etkileri 109-114
The Effects of Different Growing Mediums on Minituber Production of Potato ( Solanum tuberosum L.) in Greenhouse and Climate Room Conditions
E. ÖZKAYNAK, B. SAMANCI


Bazı Limon Çeşitlerinin 1997-2000 Yılları Arasında Antalya Ekolojik Koşullarında Gösterdikleri Verim ve Pomolojik Özellikler 115-119
Fruit Yield And Characteristics Of Different Lemon Cultivars Under Antalya Ecological Conditions During 1997-2000
E. CÜCÜ-AÇIKALIN, T. YEŞİLOĞLU, M. PEKMEZCİ, Ç. HACIOĞLU, B. GÖZEN


Bazı Armut Çeşitlerinin Armut Psyllidi, Cacopsylla pyri (L.) (Hom., Psyllidae)’ye Duyarlılık Düzeyleri 121-125
Susceptibility Level of Some Pear Cultivars to Pear Psylla, Cacopsylla pyri (L.) (Hom., Psyllidae)
F. ERLER


Farklı Mini Yumru Büyüklüklerinde Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkiler 127 -133
Relationships Between Yield and Yield Components in Potato ( Solanum tuberosum L.) Cultivars with Different Minituber Sizes
E. ÖZKAYNAK, B. SAMANCI


Antalya Endemiği Origanum Türlerinin Tohum Çimlenmesi ve Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar 135-147
An Investigation on Seed Germinating and Reproduction with Cutting of Endemic Origanum Species in Antalya
O. ÜNAL, M. GÖKCEOĞLU, Ş. F. TOPCUOĞLU


Atık Mantar Kompostunun Marul Yetiştiriciliğinde Verim ve Kaliteye Etkisi 149-154
The Effects of Spent Mushroom Compost on Yield and Quality in Lettuce Growing
E. POLAT, A.N. ONUS, H. DEMİR


Demre Yöresi Seralarında Toprak ve Sulama Sularının Tuz İçeriğinin Belirlenmesi 155-160
Determination of Salinity of Soil and Irrigation Waters of Greenhouses in Demre Region
İ. SÖNMEZ, M. KAPLAN


Effects of Replacement of Fish Meal with Poultry by-Product Meal on Growth Performance in Practical Diets for Rainbow Trout, Onchorynchus mykiss 161-167
Gökkuşağı Alabalığı Rasyonlarında Tavuk Mezbaha Artıkları Ununun Balık Unu Yerine Kullanılmasının Büyüme Performansı Üzerine Etkileri
H. SEVGİLİ, M. M. ERTÜRK


Seçilmiş Bazı Ceviz (Juglans regia) Tiplerinin Stoma Yoğunlukları 169-174
Stomatal Density in Some Selected Walnut ( Juglans regia) Types
S. ÇAĞLAR, M. SÜTYEMEZ, S. BAYAZİT


Bazı Cucumis Türleri Arasındaki Melezlemelerde Embriyo Kurtarma Yoluyla InVitro Hibrit Bitki Regenerasyonu 175-182
In Vitro Hybrid Plant Regeneration by Embryo Rescue in Interspecific Hybridization between Some Cucumis Species
G. ÇAĞLAR, S. BAĞCI


Bursa Koşullarında Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) En Uygun Çiçek Tozu Verme Zamanlarının Belirlenmesi 183-188
Determination of the Best Pollination Times on Sweet Corn ( Zea mays saccharata Sturt.) in Bursa Condition
A. DUMAN, İ. TURGUT


Atdişi Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Uyum Yeteneği Etkileri ve Heterosisin Belirlenmesi 189-197
Determination of Combining Ability Effects and Heterosis in Dent Maize ( Zea mays indentata Sturt.)
İ. TURGUT, A. YAMAN


Erzurum Kentinde Hava Kirliliğine Karşı Halkın Duyarlılığının Belirlenmesi 199-206
Public Sensitivity Against Air Pollution Determined by Surveys in Erzurum
S. YILMAZ, I. SEZEN ÖZ


Silaja Dayalı Besleme Koşullarında Farklı Rumen İçi Parçalanma Hızlarına Sahip Yoğun Yem Karmaları Kullanımının Süt Üretimi Üzerine Etkileri 207-215
Effects of Concentrates Varying in Ruminal Degradation Rate on Milk Production Under Silage-Based Feeding Conditions
A. KONYALI, K. H. SÜDEKUM, İ. Y. YURTMAN


Hayward ve Matua Kivi (Actinidia deliciosa) Çeşitlerinde Çiçek Morfolojileri ve Fenolojilerinin Belirlenmesi 217-224
Determination of Flower Morphologies and Phenologies in Hayward and Matua Kiwifruit ( Actinidia deliciosa ) Cultivars
İ. KORKUTAL, D. KÖK, E. BAHAR, C. SARIKAYA


Güney Antalya Bölgesindeki Ekolojik Açıdan Önemli Biyotoplar ve Avrupa Birliği Natura 2000 Habitatları ile Karşılaştırılması 225-236
Ecologically Important Biotopes in South Antalya Region and Comparing with European Union Natura 2000 Habitats
M. ATİK, T. ALTAN

Sayfa Özeti: Yıl2004-Sayı2

Anahtar Kelimeler: