Akdeniz Üniversitesi

Yıl2005-Sayı2

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 18 Sayı (Number): 2 Yıl (Year): 2005 ISSN : 1301-2215


İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

F arklı Humik Asit Dozlarının Ayçiçeğinin (Helianthus annuus L.) Çıkış ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri

Effects of Humic Acid Doses on Emergence and Seedling Growth of Sunflower (Helianthus annuus L.)

Ö. KOLSARICI, M. D. KAYA, S. DAY, A. İPEK, S. URANBEY

151-155

Chloroplast matK Gene Phylogeny of Some Important Species of Plants

Bazı Önemli Bitki Türlerinin Kloroplast matK Geni Filogenisi

A. G. İNCE, M. KARACA, A. N. ONUS, M. BİLGEN

157-162

Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Yapraktan ve Topraktan Uygulanan Farklı Bor Dozlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

The Effect of Soil and Foliar Applied Boron at Different Rates on Yield and Yield Components of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.)

A. GÜLÜMSER, M. S. ODABAS, Y. ÖZTURAN

163-168

DNA Minisatellit Markırlarından Yararlanılarak Fiğde (Vicia sativa L.) Tane Veriminin Önceden Belirlenmesi Olanakları

Early Determination Possibilities of Seed Yield in Common Vetch (Vicia sativa L.) Using DNA Minisatellite Markers

B. AYDINOĞLU, M. KARACA, S. ÇAKMAKÇI, A. G. İNCE, S. Y. ELMASULU

169-174

Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P. H. Davis)'nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği ve Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Etkisi

The Effects of Different Harvest Dates on Essential Oil Content and Essential Oil Composition in Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P. H. Davis

H. BAYDAR

175-178

Kocaeli İli Koşullarında Safran (Crocus sativus L.) Yetiştiriciliğinde Yetişme Yeri ve Korm Çapı’nın Verim ve Erkencilik Üzerine Etkisi

The Effect of Different Planting Areas and Corm Size on Yield and Harvest Period of Saffron (Crocus sativus L.) in Kocaeli Province

A. ÇAVUŞOĞLU, E. İ. ERKEL

179-184

Yoklama Melezlemesi Yoluyla Hibrit Mısır Islahında Kaynak Populasyon Geliştirmeye Yönelik Bir Yaklaşım

An Approach for Development of Source Population in Hybrid Corn Improvement using Topcrossing Method

N. AYDIN, S. GÖKMEN, A. YILDIRIM

185-190

Olgunlaşmış Arpa (Hordeum vulgare L.) Embriyolarına Partikül Bombardımanı Tekniği İle Markör Gen Aktarımı

Marker Gene Transfer into Mature Embryos of Barley (Hordeum vulgare L.) through Microprojectile Bombardment

N. KOYUNCU, M. ÖZGEN

191-194

Muhabbet Çiçeğinin (Reseda lutea L.) Boyama Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

A Study on the Determination of Dyeing Properties of Weld (Reseda lutea L.)

S. KIZIL, N. KAYABAŞI

195-200

Assessment of Genetic Variation in Some Cotton Varieties (Gossypium hirsutum L.) Grown in Turkey Using Microsatellite

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Varyetelerinin Genetik Varyasyonunun Mikrosatelitlerle Değerlendirilmesi

A. ERKILINÇ, M. KARACA

201-206

Farklı Mera Tiplerinde Değişik Yoğunluklarda Keçi Otlatmanın Meraların Ot ve Keçilerin Süt Verimlerine Etkileri

The Effects of Different Stocking Rates on Pasture Hay Yield and Milk Yield of Goats in Different Types of Pastures

A. GÖKKUŞ, B. H. HAKYEMEZ, İ. Y. YURTMAN, T. SAVAŞ

207-212

Aşılama ve Azotlu Gübre Uygulamasının Bazı Soya Çeşitlerinin Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi

The Effect of Inoculation and Nitrogen Application on Yield and Yield Components of Soybean Cultivars

T. SÖĞÜT

213-218

Antalya Koşullarında Patateste Farklı Hasat Zamanlarının ve Bitki Sıklıklarının Bazı Agronomik Özellikler Üzerine Etkisi

The Effects of Different Harvesting Times and Plant Densities on Certain Agronomic Traits in Potato in Antalya Conditions

E. ÖZKAYNAK, B. SAMANCI, M. D. ÇETİN

219-224

Somatic Embryogenesis and Shoot Regeneration From Callus Cultures of Papaver somniferum L. cv. Office-95

Papaver somniferum L. var. Office-95 Kallus Kültürlerinde Somatik Embriyogenesis ve Sürgün Rejenerasyonu

E. A. OLUK, Ç. KAŞKAR

225-227

Samsun Koşullarında Geliştirilen Bazi Tek Melez Mısır Çeşitleri Üzerine Araştırmalar

Studies on Some Single Maize Hybrid Varieties Developed in Samsun Conditions

A. ÖZ, H. KAPAR

229-234

Arı Otunda (Phacelia tanacetifolia) Vejetatif Gelişmenin Çiçeklenme Özellikleri Üzerine Etkisi

The Effect of Vegetatif Growth on Floral Characteristics of Phacelia tanacetifolia

M. BİLGEN, Y. ÖZYİĞİT

235-240

Korungaya (Onobrychis viciifolia Scop.) Partikül Bombardımanı İle Gen Aktarımında Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Etkisi

Effect of Physical and Chemical Parameters on Transient Gene Expression via Particle Bombardment in Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.)

M. A. BİRSİN, S. ÖNDE, M. ÖZGEN

241-244

Azerbaycan’da Elde Edilmiş Bazi Mutant Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çesitlerinin Şanlıurfa Koşullarında Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi

An Evaluation of Yield and Fiber Quality Traits of Some Mutant Cotton (Gossypium hirsutum L.) Varieties Obtained from Azerbaijan Under Şanliurfa Conditions

S. A. MUSTAFAYEV, L. EFE, F. KILLI

245-250

Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Research on Aegean Region Triticale Variety Development Studies and Relationships among Yield and Quality Components in the Developed Variety and Lines

M. A. FURAN, İ. DEMİR, S. YÜCE, R. R. AKÇALI CAN, F. AYKUT

251-256

The Effect of Various Nitrogen Fertilizers on Saffron (Crocus sativus L.) Yield

Farklı Azotlu Gübre Çeşitlerinin Safran (Crocus sativus L.) Verimi Üzerine Etkisi

M. ÜNAL, A. ÇAVUŞOĞLU

257-260

Korkuteli ve Elmalı’da Bulunan Bazı Doğal Meraların Vejetasyon Durumlarının Belirlenmesi

Determination of Vegetation Characteristics of Some Rangelands in Korkuteli and Elmalı

M. BİLGEN, Y. ÖZYİĞİT

261-266

Susamda (Sesamum indicum L.) Verim, Yağ, Oleik ve Linoleik Tipi Hatların Tarımsal ve Teknolojik Özellikleri

Agronomic and Technological Characteristics of the Lines with Yield, Oil, Oleic and Linoleic Types in Sesame (Sesamum indicum L.)

H. BAYDAR

267-272

Farklı Lolium x Festuca Melezlerinde Aneuploidi Oranlarının ve Bazı Morfolojik Özelliklerin Belirlenmesi

Determination of Some Morphological Characteristics of Different Lolium x Festuca Hybrids

A. KARACA, İ. AKGÜN

273-278

F arklı Dikim Metodlarının Değişik Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan Patateslerin (Solanum tuberosum L.) Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri

The Effects of Different Planting Methods on Yield and Yield Components of Potato (Solanum tuberosum L.) Pre-Shooted on Different Dates

K. KARA, Z. KAVURMACI, E. ÖZTÜRK, T. POLAT

279-284

Kahramanmaraş Koşullarında Değişik Kışlık Mercimek (Lens culinaris Medic.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

A Research on Yield and Yield Components in Different Winter Lentil (Lens culinaris Medic.) Cultivars Under Kahramanmaras Conditions

A. ÇOKKIZGIN, M. ÇÖLKESEN, K. KAYHAN, M. AYGAN

285-290

İn Vitro Koşullarda Fasulye Bitkisine Dört Yapraklı Aşamada Transformasyon Çalışmaları

Genetic Transformation of Common Beans at Four Leaves Stage Under In Vitro Conditions

S. SAĞLAM, C. Y. ÇİFTÇİ, K. M. KHAWAR, M. ATAK, S. ÖZCAN

291-294

Investigation of Male Sterility in Sugarbeet Populations

Şeker Pancari Populasyonlarinda Erkisirlik Arastirmasi

H. KOÇ

295-300

Sayfa Özeti: Yıl2005-Sayı2

Anahtar Kelimeler: