Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 19 Sayı (Number): 1 Yıl (Year): 2006 ISSN : 1301-2215


İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Boruya İçten Geçik (In-Line) ve Dıştan Geçik (On-Line) Damlatıcılarda Yapım Farklılığı Katsayısının Sulama Yeknesaklığına Etkisi

The Effect of Manufacturing Variation Coefficient on Irrigation Uniformity of In-Line and On-Line Drippers

G. ÇAMOĞLU, M. Y. YAVUZ

1-8

Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) Üzerinde Farklı Gruplardan İnsektisidlerle Yaprak Kalıntı Testleri

Leaf Residue Bioassays on Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) with Different Group Insecticides

F. DAĞLI, İ. TUNÇ

9-14

Dünya ve Türkiye Meyve Üretimindeki Gelişmelerin İncelenmesi

An Assessment of Developments in Fruit Production in the World and Turkey

M. GÜL, M. G. AKPINAR

15-27

Bazı Baklagil Yembitkilerinde Farklı Biçim Dönemlerinin Bazı Kalite Faktörleri Üzerine Etkisi

Effect of Different Cutting Stages on Some Quality Factors in Various Legume Forage Crops

Y. ÖZYİĞİT, M. BİLGEN

29-34

Turizm Gelişmelerine Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Akseki/Antalya Örneği

Determination of Local People’s Approaches of Tourism Developments: The Case of Akseki/Antalya

S. MANSUROĞLU

35-46

Eskişehir Sulama Şebekesinde Drenaj Sularının Kirlenme Durumu ve Sulamada Kullanma Olanaklarının Belirlenmesi

Pollution Status of Drain Water in Eskişehir Irrigation Network and Determining Possibilities of its Usage in Irrigation

D. UYGAN, F. HAKGÖREN, D. BÜYÜKTAŞ

47-58

Tuz Stresi Altındaki Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Stres Parametreleri Üzerine Ca, Mg ve K’nın Etkileri

The Effects of Ca, K and Mg on the Stress Parameters of the Maize (Zea mays L. ) Plant under Salinity Stress

S. YAKIT, A. L. TUNA

59-67

Genetic Analysis of Resistance to European Corn Borer (Ostrinia nubilalis Hub. Lepidoptera:Crambidae) Damage in Eight Maize Germplasm

Sekiz Farklı Mısır Hattında Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis Hub. Lepidoptera:Crambidae) Zararına Karşı Dayanıklılık Mekanizmasının Genetik Analizi

C. İKTEN, J. E. FOSTER

69-73

Food Marketing in the System of Agrarian Industrial Complex in Russia: Basic Problems and Perspectives

Rusya’daki Tarımsal Sanayi Sisteminde Gıda Pazarlaması: Temel Sorunlar ve Perspektifler

G. V. ASTRATOVA

75-87

Tarımsal Üretimde Risk Kaynakları ve Risk Stratejileri: Antalya İli Örneği

Risk Sources and Risk Strategies in Agricultural Production: A Case of Antalya Province, Turkey

H. AKÇAÖZ, B. ÖZKAN, C. F. KARADENİZ, C. FERT

89-97

Giresun Aksu Havzası Maksimum Akımlarının Frekans Analizi

Frequency Analysis for the Maximum Streamflows of Giresun Aksu Basin

A. S. ANLI

99-106

Değişik Papaya Çeşitlerinde (Carica papaya L.) Tohumlara Yapılan Bazı Ön İşlemlerin Tohum Çimlenme Oranı ve Süresi Üzerine Etkileri

Effect of Different Pre-Sowing Treatments on Seed Germination Percentage and Time of Papaya Cultivars (Carica papaya L.)

E. GÜNEŞ, H. GÜBBÜK

107-114

Kolzada (Brassica napus L.) Çiçeklenme ile İlgili QTL Belirlenmesi ve İnteraksiyon Analizleri

Localization of QTL for Flowering and Interaction Analyses in Brassica napus (L.)

M. K. GÜL

115-122

Antalya Bölgesinde Karanfil Yetiştirilen Sera Topraklarının Bazı Verimlilik Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Some Fertility Properties of Carnation Grown Greenhouse Soils in the Antalya Region

Z. ALAGÖZ, F. ÖKTÜREN, E. YILMAZ

123-129

Response of Red Hot Pepper Plant (Capsicum annuum L.) to the Deficit Irrigation

Kırmızı Acı Biber Bitkisinin (Capsicum annuum L.) Kısıntılı Sulamaya Tepkisi

C. GENÇOĞLAN, İ. E. AKINCI, K. UÇAN, S. AKINCI, S. GENÇOĞLAN

131-138

Farklı Anaçların Gül Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Effect of Different Rootstocks on Yield and Quality Characteristics of Rose Cultivars

Ö. KARAGÜZEL, O. KARAGÜZEL, U. MÜLAYIM

139-149

Topraktan Yapılan Bakır Uygulamalarının Toprak pH’sı ve Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi

Effects of High Level Copper Applications to Soil on pH and Nutrient Element Contents of Soil

S. SÖNMEZ, M. KAPLAN, N. K. SÖNMEZ, H. KAYA

151-158