Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 19 Sayı (Number): 2 Yıl (Year): 2006 ISSN : 1301-2215


İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Galanthus elwesii Hook. f. Bitkisinin Olgunlaşmamış Embriyolarından In Vitro Soğan Üretimi

In Vitro Bulb Propagation from Immature Embryos of Galanthus elwesii Hook. f. Plants

A. G. NASIRCILAR, Ö. KARAGÜZEL

159-164

Turizm ve Doğa Koruma “Güney Antalya Bölgesi”: Gelişmeler ve Sonuçları

Tourism and Nature Conservation “South Antalya Region”: Developments and the Results

M. ATİK, T. ALTAN, M. ARTAR

165-177

Sığır Gübresi ve Peynir Altı Suyu Karışımlarından Biyogaz Üretimi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Biogas Production from Cattle Manure and Cheese Whey Mixtures S. SÖZER, O. YALDIZ

179-183

Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık için Yapılan İki Yönlü Seleksiyonun ve Cinsiyetin Karkas ve Bazı Organ Ağırlıklarına Etkileri

Effect of Divergent Selection and Sex for Liveweights on Carcass and Some Organs Weights in Japanese Quail

H. İ. YOLCU, M. S. BALCIOĞLU, K. KARABAĞ, E. ŞAHİN

185-189

Kışlık Kolzada (Brassica napus ssp. oleifera L.) Ekim Sıklığı, Verim ve Verim Öğeleri Arasındaki İlişkiler

The Relationships among Plant Density, Yield and Yield Components on Winter Rapeseed (Brassica napus ssp. oleifera L.)

D. BAŞALMA

191-198

F1 Hibrit Biber Çeşitlerinin Phytophthora capsici’ye Karşı Tepkilerinin Belirlenmes i

Identification of Resistance Level of F1 Pepper Cultivars to Pepper Root Rot (Phytophthora capsici L.)

M. GÖÇMEN, K. ABAK

199-205

Influence of Different Microwave Seed Roasting Processes on the Changes in Quality and Fatty Acid Composition of Tehina (Sesame Butter) Oil

Susam Kavrulmasında Farklı Mikrodalga Uygulamalarının Tahin Yağının Kalitesi ve Yağ Asidi Bileşimi Üzerine Etkisi

F. ÖZDEMİR, M. GÖLÜKCÜ, M. ERBAŞ

207-216

Adana’da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması

Investigation on the Environmental Awareness Level and Its Developing Possibilities in Adana

M. YÜCEL, F. ALTUNKASA, S. GÜÇRAY, C. USLU, N. P. SAY

217-228

A Direct RP-HPLC Determination of Phenolic Compounds in Turkish Red Wines

Türk Kırmızı Şaraplarında Fenolik Bileşiklerin Direkt RP-HPLC ile Belirlenmeleri

G. ÖZKAN, N. GÖKTÜRK BAYDAR

229-234

Farklı Doğal Ekolojik Koşullar ile Consalida orientalis Populasyonlarının Büyüme ve Çiçeklenme Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Relations between Different Native Ecological Conditions and Growth and Flowering Characteristics of Consalida orientalis Populations

O. KARAGÜZEL, S. MANSUROĞLU, M. S. SAYAN, E. YILDIRIM

235-244

Organik Materyal İlavesinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri

Effects of Organic Material Addition on Some Physical and Chemical Properties of Soils

Z. ALAGÖZ, E. YILMAZ, F. ÖKTÜREN

245-254

Effect of Thidiazuron on In-Vitro Proliferation Capacities of Some Banana (Musa spp.) Cultivars with Weak Multiplication Potential

Düşük Çoğalma Potansiyeline Sahip Bazı Muz (Musa spp.) Çeşitlerinin In-Vitro Organ Oluşum Kapasitelerine Thidiazuron’un Etkisi

E. YOUMBI, B. ELLA, K. TOMEKPE

255-259

Application of Deterministic Mathematical Method in Optimizing the Small Irrigation Reservoir Capacity

Sulama Amaçlı Küçük Rezervuarlarda DNLP Yöntemi ile Optimum Kapasitenin Belirlenmesi

M. T. SATARI, S. KODAL, F. ÖZTÜRK

261-267

Domestication of Vitex madiensis’in the Adamawa Highlands of Cameroon: Phenology and Propagation

Kamerun’un Adamawa Dağlık Bölgesinde Vitex madiensis ’in Kültüre Alınması: Fenoloji ve Çoğaltma

P. M. MAPONGMETSEM

269-278

Gömücü Ayakların Çizi Kesit Alanı ve Toprak Kabarmasına Etkisi

Effect of Furrow Openers on Furrow Profile and Soil Disturbance

D. KARAYEL, A. ÖZMERZİ

279-287

Sayfa Özeti: Yıl2006-Sayı2

Anahtar Kelimeler: