Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 20 Sayı (Number): 1 Yıl (Year): 2007 ISSN : 1301-2215

İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Pamuk Bitkisinin Kantitatif Yansıma Özelliklerinin ve Alansal Dağılımının Uydu Verileri ile Belirlenmesi

Determination of Quantitative Spectral Characteristics and Coverage Distribution of Cotton in Antalya Region Using Satellite Data

M. SARI, N. K. SÖNMEZ, M. YILDIRAN

1-10

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Toprak Koruma Planının Oluşturulması: Antalya- Altınova Örneği

Creating Sustainable Land Management and Soil Conservation Plans Using Remote Sensing and Geographical Information Systems: Antalya-Altinova Case Study

N. K. SÖNMEZ, M. SARI, E. AKSOY

11-22

Elektromanyetik Alanın Cardinal Üzüm Çeşidi Kalemlerinin Vejetatif Gelişimi Üzerindeki Etkileri

The Effects of Electromagnetic Field on the Vegetative Growth of the Cuttings of Cardinal Grape Variety

A. DARDENİZ, Ş. TAYYAR

23-28

Antalya-Demre Yöresinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Bazı Verimlilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Determination of Some Fertility Properties of Tomato Grown Greenhouse Soils in the Antalya-Demre Region

İ. SÖNMEZ, M. KAPLAN

29-35

İtalya Üzüm Çeşidinde Ovaryum ve Tane Gelişimi Üzerine Büyüme Düzenleyicilerin Etkileri

Effects of Growth Regulators Ovary and Berry Growth in Vitis vinifera Cv. Italy İ. KORKUTAL, Ö. GÖKHAN

37-43

Antalya’da Tarla Koşullarında Bermuda Çiminin Su Tüketimi ve Bazı Kıyas Bitki Su Tüketimi Eşitliklerinin Geçerliliğinin Belirlenmesi

Determination of Bermudagrass Evapotranspiration and Validation of Some Reference Evapotranspiration Equations under Open Field Conditions in Antalya

Y. EMEKLİ, R. BAŞTUĞ

45-57

Farklı Debi ve Eğim Koşullarının Parmak Erozyonu ve Sediment Konsantrasyonu Üzerine Etkileri

The Effects of Different Discharge and Slope Conditions on Rill Erosion and Sediment Concentration

M. PARLAK, M. R. ÇANGA

59-65

Effects of Weight of Queens after Diapause on Colony Development in the Bumblebee, Bombus terrestris L.

Bombus terrestris (L.) Arılarında Diyapoz Sonrası Ana Arı Ağırlığının Koloni Gelişimi Üzerine Etkileri A. GOSTERIT, F. GUREL

67-70

Katı Atık Depolama Alanlarının Bitkisel Islahına Bir Örnek: Adana-Sofulu Çöp Depolama Alanı

An Example for Vegetative Amelioration of Solid Waste Disposal Site: Adana-Sofulu Solid Waste Disposal Site

R. ERDOĞAN, G. UZUN

71-82

Heterosis for Certain Yield and Quality Traits in Winter Triticale

Tritikale’de Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinde Heterosis

E. AYDOGAN CIFCI, K. YAGDI

83-86

Investigation of Some Seed Quality Components in Winter Rapeseed Grown in Çanakkale Province

Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Kışlık Kolza Çeşitlerinde Bazı  Tohum Kalite Özelliklerinin Araştırılması M. K. GÜL, C. Ö. EGESEL,  F. KAHRIMAN, Ş. TAYYAR

87-92

Yetişme Ortamı ve Ekim Zamanlarının Doğal Consolida orientalis Populasyonunun Büyüme ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkisi

Effects of Growing Conditions and Sowing Time on the Growth and Flowering Characteristics of Native Consolida orientalis Population

O. KARAGÜZEL, S. MANSUROĞLU, M. S. SAYAN, S. TAŞÇIOĞLU, E. YILDIRIM

93-104

Farklı Organik Gübrelerin Adaçayı (Salvia fructicosa Mill.)’nın Uçucu Yağ Oranı ve Bitki Besin Maddeleri İçeriğine Etkileri

The Effects of Different Organic Manure Applications on Essential Oil Ratio and Nutrient Contents of Sage (Salvia fructicosa Mill.)

I. KOCABAŞ, İ. SÖNMEZ, H. KALKAN, M. KAPLAN

105-110

Farklı Toprak İşleme Aletlerinin ve İlerleme Hızının Toprak Yüzey Düzgünlüğü Üzerine Etkisi

Effect of Different Soil Tillage Implements and Working Speeds on Soil Surface Roughness

M. G. BOYDAŞ

111-117

Pamuk Beyazsineği, Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera:Aleyrodidae)’ye Karşı Azadırachtın’in Etkinliği Üzerine Bir Araştırma

The Research on the Effects of Azadirachtin on Cotton Whitefly, Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae)

H. GÖÇMEN, N. TOPAKÇI, C. İKTEN

119-126

Factors Affecting Meat and Meat Products Consumption Quantities in Sanliurfa Province

Şanlıurfa İlinde Et ve Et Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Standart Devamlı Talep Modellerine Göre Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

B. KARLI, A. BİLGİÇ

127-136

The Evaluation of Horticultural Extension in Hanover Region of Germany

Almanya’nın Hannover Bölgesinde Bahçe Bitkileri Yayımının Değerlendirilmesi

O. ÖZÇATALBAŞ

137-142

Sayfa Özeti: Yıl2007-Sayı1

Anahtar Kelimeler: