Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 20 Sayı (Number): 2 Yıl (Year): 2007 ISSN : 1301-2215


İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Mera Vejetasyonlarının Ölçümünde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması

Comparison of Vegetation Measurement Methods

M. BİLGEN, Y. ÖZYİĞİT

143-151

Doğrudan Ekimde Farklı Gömücü Ayak ve Derinlik Ayar Sistemlerinin Tarla Filiz Çıkışına Etkisi

Effect of Furrow Openers and Depth Control Units of a Seeder on Field Seedling Emergence

D. KARAYEL, A. ÖZMERZİ

153-161

Isparta Yöresinde Yetiştirilen Arpa Köy Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Assessment of Yield and Yield Components in Land Races of Barley Grown in Isparta Province

Z. AKMAN, B. KARA

163-169

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Tritikale Hat/Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Determination of Yield and Yield Components in Some Triticale Lines/Genotypes under Isparta Ecological Condition

İ. AKGÜN, M. KAYA, D. ALTINDAL

171-182

Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Çiftçilerin Amaç Hiyerarşisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Research on the Determination of Farmers’ Objectives Hierarchy Using Fuzzy Pairwise Compariso

C. GÜNDEN, B. MİRAN

183-191

Farklı Tane İriliği ve Ekim Derinliklerinin Buğday (Triticum aestivum L.)’ın Kök ve Toprak Üstü Organlarının İlk Gelişmesine Etkisi

The Effect of Different Grain Size and Sowing Depth of Wheat’s (Triticum aestivum L.) Root and Shoot Organs on the First Development Stages

B. KARA, Z. AKMAN

193-202

Sıcaklığın Dalbergıa sissoo Tohumlarının Çimlenme Özelliklerine Etkisi

Effect of Temperature on Germination Characteristics of Dalbergia sissoo Seeds

M. ATİK, O. KARAGÜZEL, S. ERSOY

203-210

Sandal Ağacı (Arbutus andrachne L.) Tohumlarına Yapılan Bazı Ön Uygulamaların Tohum Çimlenme Oranı ve Süresi Üzerine Etkileri

The Effects of Some Pre-Sowing Treatments on Seed Germination Percentage and Duration of Sandal Wood (Arbutus andrachne L.) Trees

C. E. ONURSAL, Ş. GÖZLEKÇİ

211-218

Kirazlarda (Prunus avium L.) Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çiçek Tozu Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bazı Kimyasal Uygulamaların Etkileri

Effects of Some Chemical Treatments on Pollen Germination and Pollen Tube Growth in Sweet Cherries (Prunus avium L.)

F. TOSUN, F. KOYUNCU

219-224

Kınalı Kekliklerde (Alectoris Chukar)  Bazı Yumurta Özelliklerinin ve Canlı Ağırlıkların Belirlenmesi

Determination of Some Egg Traits and Body Weights in Chukar Partridge (Alectoris Chukar)

S. ALKAN, K. KARABAĞ, M. S. BALCIOĞLU, A. GALİÇ

225-228

Mikrodenetleyici ve Radyo Frekansı Kullanılarak Alternatif İklim Kontrol Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma

A Study on The Development of an Alternative Climate Control System Utilizing a Microcontroller and Radio Frequency Waves

A. KÜRKLÜ, N. ÇAĞLAYAN

229-239

Antalya İli Seralarında Kullanılan Havalandırma ve Isıtma Sistemleri

Ventilation and Heating Systems Used in Greenhouses of Antalya Province

M. ÇANAKCI, İ. AKINCI

241-252

A Study on Determination of Accountancy Applications’ Problems of Per Annual Plants in the Greenhouse Enterprises and Solutions in Turkey

Türkiye’de Seracılık İşletmelerinde Çok Yıllık Bitkilerde Muhasebe Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri

N. TETIK

253-259

Konyaaltı Kentsel Alanında Bir Yeşil Alan Sistem Önerisi Geliştirilmesi

A Green Space System Proposal for the Konyaaltı Urban Area

E. MANAVOĞLU, V. ORTAÇEŞME

261-271

Antalya İli Kumluca İlçesindeki Seraların Mevcut Durumu, Sorunları ve Uygun Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi

Current State, Problems and Suıtable Solutıon Suggestıons of the Greenhouses in Kumluca Provınce of Antalya

N. Y. EMEKLİ, R. BAŞTUĞ, K. BÜYÜKTAŞ

273-288

Plastik Serada Yetiştirilen Trakya İlkeren Üzüm Çeşidinde Farkli Terbiye Sistemi ve Asma Şarjı Uygulamalarının Erkencilik, Verim ve Kalite Faktörleri Üzerine Etkileri.

Effects of Crop Loading and Training Systems on The Earliness, Yield and Quality Factors of Trakya Ilkeren Cultivar Grown in Greenhouse

İ. POLAT, H. İ. UZUN

289-300

Köklendirme Döneminde Yapraktan Uygulanan Farklı Gübrelerin Karanfil (Dianthus Caryophyllus L)’in Beslenme, Kardeşlenme ve Kuru Ağırlığı Üzerine Etkisi

The Effects of Different Fertilizer Solution Applied Via Foliage on the Nutrition Contents, Dry Weight and New-Shoots of Carnations ( Dianthus Caryophyllus L.) in Rooting Period

I. KOCABAŞ, M. KAPLAN

301-309

Morphological and in Vitro Germination Studies of Pollen Grains in Kola Tree (Cola Sp.)

Kola (Cola Sp.) Ağacı Polenlerinin  Mofolojik Özellikleri ve In Vitro Çimlenmeleri Üzerinde Araştırmalar

J. B. D. MBOGNING, E. YOUMBI, B. A. NKONGMENECK

311-318

Bazı Organik Gübre Uygulamalarının Asmanın (Vitis Vinifera L. Çiloreş) Fenolojik Gelişmesi İle Salkım, Tane ve Şıra Özellikleri Üzerine Etkisi

The Effects of Some Organic Fertilizer Apllications on Phenological Growth with Cluster Berry  and Must Characteristics of Grapevine (Vitis vinifera L. Cilores)

S. TANGOLAR, G. ÖZDEMİR, S. GÜRSÖZ, A. ÇAKIR, S. G. TANGOLAR

319-325

Sayfa Özeti: Yıl2007-Sayı2

Anahtar Kelimeler: