Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 21

Sayı (Number): 1

Yıl (Year): 2008

ISSN : 1301-2215

İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Gıda Ürünlerinde Marka Tercihini Etkileyen Faktörler

Factors Effecting Brand Preferences for Food Products

M. G. AKPINAR, O. YURDAKUL

1-6

Behaviour Of Mammals Around Artificial Waterholes In The Waza National Park (Cameroon)

Waza (Camerun) Ulusal Parkında Yapay Su Göletleri Çevresinde MemelilerinDavranışları

H. B. TEFEMPA, P. NGASSAM, P. M. MAPONGMETSEM, B. A.NKONGMENECK, H. GUBBUK

7-13

Hidroponik Kültür ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarının Karbonhidrat ve Azot İçerikleri ile Bağdaki Tutma Performansları Üzerine Araştırmalar

Taking Ratio and Carbohydrate-Nitrogen Accumulation of Woody Tissues of Grafted Vines Grown in Hydroponic Culture and Nursery Conditions

E. BAHAR, İ. KORKUTAL, D. KÖK

15-26

Farklı Anaçların Kybele F1 Hıyar Çeşidinde Verim, Kalite ve Bitki Gelişimine Etkisi

The Effects of Different Rootstocks on the Yield, Quality and Plant Growth of Kybele F1 Cucumber Culture

G. YARŞI, S. RAD, Y. ÇELİK

27-34

Yaz Mevsiminde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica)  Canlı Ağırlığın Yumurta Verimine Etkileri

Effects of Body Weight on Egg Production in Japanese Quails (Coturnix coturnixjaponica) in Breeding Summer Season

S. ALKAN, K. KARABAĞ, A. GALİÇ, M. S. BALCIOĞLU, H. İ. YOLCU, T.KARSLI

35-40

Investigations on Population of Blueberry (Vaccinium myrtillus L.) in Uludag (Mount Olympus) in Bursa, Turkey

Bursa -Uludağ (Mount Olympus)’daki Yaban Mersini (Vaccinium myrtillus L) Popülasyonları Üzerinde İncelemeler

C. TURKBEN, E. BARUT, B. INCEDAYI

41-44

Farklı Sıcaklık ve Nem Koşullarının Farklı Genotiplerdeki Etlik Piliçlerin Vücut Sıcaklıklarına ve Canlı Ağırlıklarına Etkileri

The Effects of Different Temperature and Humidity Conditions on Body Temperatures and Body Weights of Broilers from Different Genotypes

S. ALKAN, S. MUTAF

45-54

In Vıtro Seleksiyon Tekniği İle Buğday (Triticum aestivum L.)’da Fusarıum (Fusarium spp)’a Dayanıklı Hücre Hatlarının Elde Edilmesi Ve Bitki Regenerasyonu

In vitro Selection for Resistans to Head Blight (Fusarium Spp.) in Wheat (Triticumaestivum L.) and Plant Regeneratıon

Ş. E. ARICI, N. K. KOÇ

55-64

Beş Tritikale Çeşidinde Çinkonun Bazı Fide Özelliklerine Etkisi

Effect of Zinc on Some Seedling Traits in Five Triticale Cultivars

N. G. ATILGAN, İ. TOLAY

65-74

Effects of Temperature Treatments on The Bumblebee (Bombus terrestris L.) Colony Development

Farklı Sıcaklık Uygulamalarının Bombus ( Bombus terrestris L.) Arısının Koloni Gelişimi Üzerine Etkileri

F. GUREL, A. GOSTERIT

75-78

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Dane Verimi ve Ekstensograf Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

An Investigation on Seed Yield and Extensograph Parameters of Bread Wheat Cultivars
Ş. TAYYAR

79-84

Seçilmiş Oğulotu (Melissa officinalis L.) Hatlarinin Ankara Koşullarinda Herba Verimi ve Bazi Özelliklerinin Araştirilmasi

An Investigation on Herb Yield and Some Features of Selected Lemon Balm (Melissa officinalis L.) Lines in Ankara Conditions

B. GÜRBÜZ, R. BAHTİYARCA, A. İPEK, Y. ARSLAN

85-96

Antalya Koşullarında Bazı Avokado Çeşitlerinin Yetiştirilmesi Üzerine Düşük ve Yüksek Sıcaklıkların Etkisi

The Effect of Low and High Temperatures on Some Avocado Varieties Growing in Antalya Conditions

S. BAYRAM, S. TEPE

97-104

Yerli Turunç, Carrizo ve Troyer Sitranjı Anaçlarının Antalya Koşullarında Yetiştirilen Marsh Seedless Altıntopunun

The Effect of Sour Orange, Carrizo and Troyer Citrange Rootstocks on Fruit Yield, Quality and Tree Growing of Marsh Seedless Variety Grown in Antalya Conditions

E. CÜCÜ AÇIKALIN, M. PEKMEZCİ, T. YEŞİLOĞLU

105-116

Gisela 5 Kiraz Anacının Doku Kültürü İle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma

A Research on Propagation of Gisela 5 Cherry Rootstock by Tissue Culture

S. DEMİRAL, S. ÜLGER

117-121

Bazı Origanum Türlerinde Dışarıdan Ga3 Uygulamalarının In Vivo ve In Vitro Koşullarda Çimlenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Determination of The Effects of GA3 Applications on Germination of Some Origanum Spceies In In vitro and In vivo Conditions

K. ULUKAPI, S. DEMİRAL, A. N. ONUS, S. ÜLGER

123-129

Derik Yöresi Zeytinliklerinin Beslenme Durumunun Tespiti

The Nutrient Status of the Olive Trees Grown in Derik Province

İ. DORAN, Y. K. KOCA, B. PEKKOLAY, M. MUNGAN

131-138

Fındık Piyasasında Fiyat Geçirgenliğinin Analizi

An Analysis of Price Transmission in Hazelnut Market
S. A. HATIRLI, E. ÖZTÜRK, A. R. AKTAŞ

139-143