Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 21 Sayı (Number): 2 Yıl (Year): 2008 ISSN : 1301-2215

İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Batı Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde Yabani ve Kültür Formunda Yetişen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu
The Selection of Wild and Domesticated Carob Types Grown in West Mediterranean and Aegean Regions
M. PEKMEZCİ, H. GÜBBÜK, S. ETİ, M. ERKAN, N. ONUS, I. KARAŞAHİN,
B. BİNER, N. ADAK

145-153

Stress Analysis on Transmission Gears of A Rotary Tiller Using Finite Element Method
Toprak Frezesi İletim Dişlilerinde Sonlu Elemanlar Metodu ile Gerilme Analizi
M. TOPAKCI, H. K. CELIK, D. YILMAZ, I. AKINCI

155-166

Kolzada (Brassica napus ssp. oleifera) Glikosinolat Ve Sinapin İçeriklerinin Farklı Azot Gübrelemesine Göre Değişimleri
Changes of Glucosinolate and Sinapic Acid Ester Content in Rapeseed under different Nitrogen Fertilization
M. K. GÜL, Ş. TAYYAR, C. Ö. EGESEL, F. KAHRIMAN, H. TURHAN

161-166

Envıronmental Awareness Level in Antalya City (Turkey) and It’s Relatıons Wıth Socio-Economic Characteristics
Antalya’da (Türkiye) Çevresel Bilinç Düzeyi ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri
S. MANSUROĞLU, O. KARAGÜZEL, M. ATİK

167-177

Economic Analysis of Dairy Cattle Activity in Afyonkarahisar Province
Afyonkarahisar İli’nde Süt Sığırcılığı Faaliyetinin Ekonomik Analizi
H. CICEK, M. TANDOGAN

179-184

Karadeniz Bölgesinden Seçilen Bazı Kırmızı Ahududu (Rubus ideaus L.) Tiplerinin Genetik Farklılığının RAPD Tekniği İle Belirlenmesi
Determination of Genetic Diversity on Selected Red Raspberry (Rubus ideaus L.) in Black Sea Region by RAPD Technique
İ. POLAT, M. GÖÇMEN

185-191

Vadilerde Rüzgâr ve Güneş Hareketlerine Bağlı Planlama ve Tasarım Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği
In valley design facilities according as movements of wind and sun, a case study of Ankara Buyukesat Valley
T. YILMAZ, Y. MEMLÜK

193-204

Çiftçilerin Tarımsal Destekleme Politikalarından Faydalanma İstekliliğinde Etkili Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği
Effective Factors’ Analysis on Willingness to Utilize from Farmers’ Agricultural Support Policies: The Case Study of Erzurum Province
Y. TOPCU

205-212

Farklı Organik Materyal Uygulamalarının Toprak Agregatları Üzerine Etkisi
The Effects of Differently Originated Organic Materials Applications on Soil Aggregates
E. YILMAZ, Z. ALAGÖZ, F. ÖKTÜREN

213-222

The Effects of Different Irrigation Programs on The Yield and Fruit Quality of Santa Rosa Plum Tree
Farklı Sulama Programlarının Santa Rosa Erik Ağaçlarında Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
M. YILDIRIM, O. YILDIRIM

223-230

Asmada (Vitis vinifera L.) Gövde ve Yaprak Sapı Eksplantlarından Adventif Sürgün Oluşumu Üzerine Bir Araştırma
A Study on Adventitious Shoot Formation from Stem and Petiole Explants of Grape (Vitis vinifera L.)
Z. BABALIK, N. GÖKTÜRK BAYDAR

231-240

Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan Ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi
Gender Analysis of Member And Non-Member Farmers Dairy Cow Breeders Union in Central District of Antalya Province
İ. KUTLAR, O. ÖZÇATALBAŞ

241-250

Antalya İlinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Özel Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma
A Study on Private Agricultural Consultancy Service for Greenhouse Production in Antalya Province
A. ATEŞ, C. SAYIN

251-263

Fisheries Sector in Turkish Economy and Marketing of Fishery Products
Türkiye Ekonomisinde Su Ürünleri Sektörü ve Su Ürünlerinin Pazarlanması
S.YILMAZ, A. S. AKAY, E. GUMUS

265-272

Sayfa Özeti: Yıl2008-Sayı2

Anahtar Kelimeler: