Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 22

Sayı (Number): 1

Yıl (Year): 2009

ISSN : 1301-2215


İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Evaluation of Irrigation Performance of Asartepe Irrigation Association: A Case Study from Turkey

Asartepe Sulama Birliğinde Sulama Performansının Belirlenmesi: Türkiye’den Bir Çalışma

B. ÇAKMAK,  H.E. POLAT, B.KENDİRLİ, Z. GÖKALP

1-8

Farklı Sürelerle Ultraviyole (uv-c) Uygulamalarının Kaynaştırma Odası Koşullarında Aşılı Asma Çelikleri Üzerine Etkileri

Effects of Different UV-C Application Periods on Grafted Cuttings of Grapevine in Callusing Room Conditions

İ. KORKUTAL,  E. BAHAR.  G. AKÇAY,  D.S. GÜNAL

9-14

The Relationships of Iron Contents Between Red Mediterranean Soils and Its Parent Material in Antalya  Province, Turkey

Antalya İlindeki Kırmızı Akdeniz Toprakları ve Ana Materyallerinin Fe İçerikleri Arasındaki İlişkiler

S. ALTUNBAŞ,  M.SARI

15-21

Mersin İli Anamur İlçesindeki Muz Seralarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma dosya oku

A Research Over Current State Of The Banana Greenhouses In Anamur Provınce Of Mersin

N.Y. EMEKLİ,  K. BÜYÜKTAŞ

23-38

Van İlinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Farklı İki Köyündeki Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımı ve Tarımsal Yayıma İlişkin Görüşleri

Participation in Agricultural Activities and Opinion on Agricultural Extension of Women in Two Villages Differing Socio-Economically in Van Province

K. ŞAHİN,  M. TERİN

39-49

Bazı Dağ Çayı (sideritis) Türlerinin In Vıtro Çoğaltımı.

Vitro  Propagation of  Some Mountain Tea  (Sideritis) Species In

E. UÇAR, K. TURGUT

51-57

Adana Kuzeybatı Üst Kentsel Gelişme Alanı Örneğinde Verimli Aktif Yeşil Alan Olanaklarının Belirlenmesi

A Case Study on Determining Effective Active Green Space Opportunities in Upper Northwest Urban Development Area of Adana

O. BOYACIGİL,  M. F. ALTUNKASA

59-67

Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Tane İriliği ve Kuraklık Stresinin Çimlenme Özelliklerine Etkisi

The Effects of Seed Size and Drought Stress on Germination Characteristics of Chickpea (Cicer arietinum L.)

A. GÜRBÜZ,   M. KAYA,   A. D. TÜRKAN, G. KAYA, M. D. KAYA, C.Y. ÇİFTÇİ

69-74

Bazı Silajlık Mısır Çeşit Adaylarının  Silajlık Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

The Determination of Yield and Quality Traits of Some  Candidate Silage Maize Hybrids

Ş.ERDAL,  M. PAMUKÇU,  H. EKİZ,  M. SOYSAL, O. SAVUR,  A. TOROS

75-81

Non-Destructive Leaf Area Estimation in Carnation Plants

Karanfil Bitkisinde Yaprak Alanının Bitkiye Zarar Vermeden Tahmin Edilmesi

K. AYDINŞAKİR, D. BÜYÜKTAŞ

83-89

Dondurulmuş Hamur ile Kısmi Olarak Pişirilip Dondurulmuş Hamurlardan Üretilen Beyaz Ekmeklerin Fiziksel Tekstürel ve Duyusal Özellikleri

Physical Textural and Sensory Characteristics of White Breads Made From Frozen Dough and Frozen Part-Baked Breads

M. CERTEL,  F. EREM, Ü. İ. KONAK,  B. KARAKAŞ

91-102

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Kesme Çiçek Sektörünün SWOT (GTZF) Analizi

SWOT Analysis of Turkish Cut Flower Industry during European Union Integration

İ. YILMAZ

103-112

Antalya Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd) Hatlarında Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerin Saptanması

The Study on Determination of Vegetal and Agricultural Characteristics of Some Bitter vetch (Vicia ervilia (l.) Willd) Lines under Antalya Conditions

C. ERDURMUŞ, S. ÇAKMAKÇI

113-119

Değişik Papaya Çeşitlerinin Subtropik Koşullar Altında Fenolojik Özellikler ve Verim Açısından Gösterdikleri Performanslar

Performances of Phenological Properties and Yield Quantities of Different Papaya Cultivars under Subtropical Conditions

E. GÜNEŞ,  H. GÜBBÜK

 

121-128

Sayfa Özeti: Yıl2009-Sayı1

Anahtar Kelimeler: