Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 22Sayı (Number): 2
Yıl (Year): 2009ISSN : 1301-2215

İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği

Designing Primary Schoolyards With The Stakeholder Participation: Adana Sample

H. ALGAN, C. USLU

 

129-140

Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler

The Relationship between Mineralization Capacities and Physical and Chemical Properties of the Soils in Tekirdag Region/Turkey

K. BELLİTÜRK, F. DANIŞMAN, B. SÖZÜBEK

 

141-147

Japon Bıldırcınlarında Yüksek Canlı Ağırlık Yönünde Uygulanan Seleksiyonun Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisi

Effect of Selection Applied in the Direction of High Live Weight on Growth Parameters in Japanese Quails

D. NARİNÇ, T. AKSOY, E. KARAMAN, K. KARABAĞ

 

149-156

Aksu Araştırma ve Uygulama İstasyonu Topraklarının Morfolojik, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Morphological, Physical and Chemical Characteristics of Soils in Aksu Research and

Application Station

M. SARI, N. K. SONMEZ, S. ALTUNBAŞ

 

157-168

Side-Manavgat Kıyı Kesimi Alan Kullanımlarının Kıyı Planlaması ve Yönetimine Yönelik Değerlendirilmesi

An Evaluation of Side - Manavgat Coastal Land Uses with respect to Coastal

Planning and Management

A. Ö. ALPASLAN, V. ORTAÇEŞME

 

169-178

Antalya Kentindeki Doğal Sit Alanlarına İlişkin Sorunların İrdelenmesi

An Analysis of Problems Concerning the Natural Heritage Sites in Antalya Urban

Area

A. VURUŞKAN, V. ORTAÇEŞME

 

179-190

Antalya Yöresinde Topraksız Kültür Sistemiyle Yetiştirilen Domates Bitkilerinin Beslenme Durumunun ve Sulama Suyu Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi

Determination of Nutritional Status of Tomato Plant Grown in Soilless Culture and

Irrigation Water Quality in the Antalya Region

F. Ö. ASRİ, S. SÖNMEZ

 

191-200

Identification of Bacillus Species Isolated From Ropey Breads Both With Classical Methods And API Identification Kits

Sünmüş Ekmekten İzole Edilen Bacillus Türlerinin Klasik Yöntemler ve API Kitleri

ile Tanılanması

F. EREM, M. CERTEL, B. KARAKAŞ

 

201-210

Tüketicilerin Yaş Meyve Sebze Tedarik Kanalı Seçimi: Modern (Süper-Hipermarket) Perakendeciler

Consumer Preferences for Fresh Fruit and Vegetables Supply Chain: Modern (Super-Hypermarkets) Retailers

M. G. AKPINAR, B. ÖZKAN, M. ATALAY ORAL, H. KIZILAY

 

211-221

Su Ürünleri Sektöründeki Ekonomik Organizasyonlardan Üretici Birlikleri

Producer Unions and Economical Organizations in Fisheries Sector

S. YILMAZ, R. ERDİLAL, T. KEBAPÇIOĞLU

223–232

Farklı Terbiye Şekillerinin ve Dikim Mesafelerinin M19 Salkım Domates Çeşidinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Effects of Different Training Systems and Planting Densities on Yield and Quality of M19 F1 Tomato Cultivar

K. ULUKAPI, N. ERCAN, A. N. ONUS

 

233–238

Organik Materyal (Elma Posası) Uygulamasının Toprağın Bazı Verimlilik Özelliklerine Etkisi

Effect of Organic Material (Apple Pomace) Amendment on Some Fertility Properties of Soil

E. YILMAZ, Z. ALAGÖZ

 

239–250

Sayfa Özeti: Yıl2009-Sayı2

Anahtar Kelimeler: