Akdeniz Üniversitesi

İçindekiler/Contents

 Bahçe Bitkileri/Horticulture

Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi

 

Effect of some cytokinin applications on grafting combination characteristics in grapevine

 

İ. KORKUTAL, G. YILDIRIM ……………………………...…………………………………………………………...

1–8

 Hayvancılık/Animal Husbandry

Aflatoxin, heavy metal and pesticide residue contents of some compound feeds produced in Turkey

 

Türkiye’de üretilen bazı karma yemlerin aflatoksin, ağır metal ve pestisid kalıntı düzeyleri

 

Ö. DAĞAŞAN, N.ÖZEN …………………………………………….…………….…………………….………………...

9–13

 Tarım Ekonomisi/Agricultural Economics

Kamulaştırma davalarında arsa-arazi ayrımı

 

Building plot-land discrimination in expropriation cases

 

O. KILIÇ .…………………………………………………………......................................................................................

15-18

 Tarımsal Biyoteknoloji/Agricultural Biotechnology

Bitkisel orijinli olmayan uyarılabilir promotorların bitkilerde kullanımı

 

Utilization of non-plant based regulatable promoters in plants

 

O. GÜLŞEN, M. AKBULUT …………………………………………………..………………………………….............

19–23

 Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

Sensitivity analysis of a three-dimensional subsurface irrigation hydrology model

 

Üç boyutlu bir toprakaltı sulama hidrolojisi modelinin duyarlılık analizi

 

D. BUYUKTAS, W. W. WALLENDER ………………………………………………………………..………….……..

25-32

 Tarla Bitkileri/Field Crops

Humik asit uygulama zamanı ve dozlarının ayçiçeğinde (Helianthus annuus) verim, verim öğeleri ve yağ oranına etkisi

 

Effect of different application dates and doses of humic acid on yield, yield components and oil ratio of sunflower (Helianthus annuus)

 

S. DAY, Ö. KOLSARICI, M. D. KAYA …………………….………………………………………........................

33-37

Kendilenmiş mısır hatlarının diallel melez döllerinde genel ve özel uyum yetenekleri ile heterosisin belirlenmesi

 

The determination of general, specific combining ability and heterosis in maize inbred lines and their diallel crosses

 

A. KÖSE, İ. TURGUT ………...…………………………………………………………………………………………...

39–46

Mısır (Zea mays) ve sorgumun (Sorghum bicolor) farklı bitkilerle birlikte yapılan silajlarının karşılaştırılmaları

 

Comparison of corn (Zea mays) and sorghum (Sorghum bicolor) silages mixed with different plants

 

M. ARSLAN, S. ÇAKMAKÇI…………………………...……...…………………………………………………………

47–53

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

Kentsel katı atık kompost uygulamalarının toprak özellikleri ve düğün çiçeği (Ranunculus asiaticus ‘Orange’)’nin verim ve kalitesi üzerine etkileri

 

The effects of municipal solid waste compost applications on soil properties, yield and quality of Ranunculus asiaticus ‘Orange’

 

K. AYDINŞAKİR, A. ÜNLÜ, S. YILMAZ, N. ARI ….……...………………………..…………………………………

55–60

Kurutulan Kestel Gölü’nden kazanılan toprakların bazı fiziksel özellikleri ile üretim potansiyelleri arasındaki ilişkiler

 

Relationships between physical properties and production potentials of soils acquired from draining of Kestel Lake

 

S. ALTUNBAŞ, M. SARI ……………………………………………………………….…………………........................

61-65