Akdeniz Üniversitesi

           ISSN 1301-2215
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture

         Cilt/Vol.: 24                                 Sayı/Number: 2                     Yıl/Year: Aralık/December 2011

İçindekiler/Contents

Bahçe Bitkileri/Horticulture

Topraksız kültürle çilek yetiştiriciliğinde fide tipleri ile yetiştirme ortamlarının erkencilik ve verim üzerine
etkileri
    
The effect of seedling types and the growing media on earliness and the yield in strawberry cultivation in
soilless culture    
N. ADAK, M. PEKMEZCİ …………………………………...…………………………………………….................……………...    67–74

Biyoenerji/Bioenergy

Muz serası atıkları ve sığır gübresi karışımlarından mezofilik fermantasyon sonucu üretilebilecek biyogaz
miktarının belirlenmesi üzerine bir araştırma    

A research on determination of biogas production from mixture of banana greenhouse wastes and cattle
manure under mesophilic conditions    
S. SÖZER, O. YALDIZ …..………………………………………….…………….…………………….…………...............……...    75–78

Peyzaj ve Doğa Koruma/Landscape and Nature Conservation

Akseki (Antalya) ilçesinin turizm ve rekreasyon potansiyelinin peyzaj planlama ilkeleri doğrultusunda belirlenmesi     
Assessment of recreational potential of Akseki district of Antalya by landscape planning methods    
S. MANSUROĞLU, C. BAYTEKİN ….…………………………......................................................................................................    79-86

Turizm planlamasında sayısal SWOT analizi uygulaması: Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
örneği    

A’wot analysis of tourism planning application: Oymapınar Culture and Tourism Protect and Development Region    
S. GİRAN TAŞÇIOĞLU ………….......……………………………...................................................................................................    87-93

Tarım Ekonomisi/Agricultural Economics

Antalya ilinde süt arz zincirinde pazarlama marjları     
The marketing margins in the milk supply chain in Antalya province    
C. SAYIN, S. KARAMAN, M.N. MENCET, Y. TAŞCIOĞLU .…………………………………........................................................    95-99

Exploring socio-economic structures of freshwater trout farms in Mediterranean region of Turkey    
Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nde tatlı suda alabalık çiftliklerinin sosyo-ekonomik yapısının araştırılması    
Y. EMRE, C. SAYIN, M.N. MENCET, Y. TAŞÇIOĞLU, M. GÖNCÜ ……………………….......................................................    101-108

Amasya ili Merzifon ilçesinde süt sığırcılığı yapan tarım işletmelerinde risk analizi     
Risk analysis of dairy farms in Merzifon district of Amasya province    
E. HAZNECİ, V. CEYHAN ……………………………………….....…………………………….................................................    109-114

Tarım Makinaları/Agricultural Machinery

P hotovoltaic water pumping systems: A study on PV water pumping system installation    
Güneş Pili (PV) pompalama sistemleri: PV su pompalama sistem kurulumu üzerine bir çalışma    
N. CAGLAYAN, C. ERTEKIN ……………………………………..…………………………………………...........….............    115–123
Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

Farklı sulama seviyelerinin bazı doğal Akyıldız (Ornithogalum) türlerinde soğan gelişimi ve çiçeklenme üzerine etkisi     
The effects of different irrigation levels on bulb development and flowering of native Ornithogalum species    
Ö. KARAGÜZEL, K. AYDINŞAKİR, A.S. KAYA ……………………….………………………….....………...........…………..    125-130

The effect of irrigation water quality on fiber characteristics of cotton     
Sulama suyu kalitesinin pamuğun lif özelliklerine etkisi    
B. ÖDEMİŞ, R. KANBER  ……………………….………………………………………………………………..........………..    131-137

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının hıyar bitkisinin verim, kalite ve mineral içeriklerine etkileri    
Effects of organic and chemical fertilizer applications on yield, quality and mineral contents of cucumber    
F. ÖKTÜREN ASRİ, E.I. DEMİRTAŞ, C.F. ÖZKAN, N. ARI …………………………………......……………..........………...    139–143


Hakemlere teşekkür/Acknowledgement of reviewers …………………………………..…………….......………………….....     145
Cilt içeriği/Volume content (Cilt/Vol. 24) …………………………………………………………………….......…………....    147-148
Yazar dizini/Author index …………………………………………………………………...........………………….......……………    149
Konu dizini ……………………………………………………………………………………...…………………………......…    151-152
Subject index ………………………………………………………………………………………………………….…….........   153-154

Sayfa Özeti: Yıl2011-Sayı2

Anahtar Kelimeler: