Akdeniz Üniversitesi

                                                                                                                                                                                                        ISSN 1301-2215
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture

               Cilt/Vol.: 25             Sayı/Number: 1             Yıl/Year: Haziran/June 2012

 

İçindekiler/Contents

 Bahçe Bitkileri/Horticulture

Bazı altıntop (Citrus paradisi) ve adak şadoklarda (Citrus maxima) genetik akrabalık ve farklılıklarının SSR markırlarıyla tanımlanması

Identification of diversity and relationships of grapefruit (Citrus paradisi)  and  pummelo (Citrus maxima) accessions by using SSR molecular markers

İ. POLAT, E. TURGUTOĞLU ……………………………………………………………………..………………...…...              1–7

Türkiye’de örtüaltı meyve yetiştiriciliği          

Protected fruit cultivation in Turkey             

G. ŞAHİN, B. KENDİRLİ …………………………………….…………….……………….……….….………………...               9–15

 Bitki Koruma/Plant Protection

 Antalya ve ilçelerinden toplanan Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) populasyonlarının Acetamiprid, Chlorpyrifos-ethyl ve Cypermethrin’e karşı duyarlılık düzeyleri

Susceptibility level of Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) populations collected from Antalya to Acetamiprid, Chlorpyrifos-ethyl and Cypermethrin           

Ş. ÜNAL BAHŞİ, F. DAĞLI, C. İKTEN, H. GÖÇMEN ………………………………………………………………...          17-22

 Stem rust (ug99), seen as a threat globally   

Kara pas (ug99), küresel bir tehdit olarak görülmektedir          

M. AYDOĞDU, N. BOYRAZ ……………………………………………………………………………………………..  23-28

 Hayvancılık/Animal Science

 An investigation of mutations (FecXG, FecXI, FecXH, FecXB) on BMP-15 gene in some local sheep breeds raised in Turkey   

Türkiye’de yetiştirilen bazı yerel koyun ırklarında BMP-15 genindeki (FecXG, FecXI, FecXH, FecXB) mutasyonların araştırılması            

T. KARSLI, E. ŞAHİN, B. ARGUN KARSLI, S. ALKAN, M. S. BALCIOĞLU ……………………………………..      29-33

  Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) yumurtalarına uygulanan farklı çevirme sıklığının kuluçka sonuçlarına ve civciv çıkış ağırlığına etkileri    

Effects of different turning frequencies on hatchability traits and hatching weight in Japanase quail (Coturnix coturnix japonica) eggs               

S. ALKAN, T. KARSLI, H. S. TUNA, M. ALTAN, M. G. EREN, H. İ. YOLCU ……………………………………..   35-38

 Peyzaj ve Doğa Koruma/Landscape and Nature Conservation

  Yetiştirme ortamlarının Alnus orientalis fidanlarının büyüme özellikleri ve yaprak besin elementi içeriklerine etkileri           

Effects of growing substrates on growth characteristics and leaf nutrient contents of Alnus orientalis seedlings      

S. KÖSA, O. KARAGÜZEL ................................................................................................................................................               39-46

 Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

  Tuz (NaCl) stresinin bazı silajlık sorgum (Sorghum bicolor) çeşitlerinin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkileri          

The effect of salt (NaCl) stress on early seedling stage and germination of some silage sorghum (Sorghum bicolor) varieties

K. AYDINŞAKİR, C. ERDURMUŞ, D. BÜYÜKTAŞ, S. ÇAKMAKCI ……………………………………………….         47-52

 Tarla Bitkileri/Field Crops

Spektral yansıma değerlerinin yem bezelyesinde (Pisum sativum) fosfor düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kullanımı          

Use of spectral reflectance values to determine phosphorus levels in field pea (Pisum sativum)  

Y. ÖZYİĞİT, M. BİLGEN ………………………………………………………………………………………………...    53-57

 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

  Tuzlu sulama suyunun farklı tekstürdeki toprakların verimlilikleri üzerine etkileri             

Effects of saline irrigation water on productivity of different textured soils        

D. S. ÜRAS, S. SÖNMEZ ………………………………………………………………………………………………….  59–65

 Düzeltme/Correction

Exploring socio-economic structures of freshwater trout farms in Mediterranean region of Turkey.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ  [(2011) 24(2): 101-108)].            

Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nde tatlı suda alabalık çiftliklerinin sosyo-ekonomik yapısının araştırılması
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ  [(2011) 24(2): 101-108)].            

Y. EMRE, C. SAYIN, M. N. MENCET, Y. TAŞÇIOĞLU, M. GÖNCÜ……………………………………………….            67

Sayfa Özeti: Yıl2012-Sayı1

Anahtar Kelimeler: