Akdeniz Üniversitesi

                                                                                                                                                                                                       ISSN 1301-2215
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture

               Cilt/Vol.: 26             Sayı/Number: 1            Yıl/Year: Haziran/June 2013

 

İçindekiler/Contents

 Bitki Koruma/Plant Protection

Sarı çayakarı Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae)’un sebze seralarına bulaşma yolları üzerine bir araştırma

 

The study on dispersal process of broad mite Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae) to vegetable greenhouses

 

U. YÜKSELBABA, H. GÖÇMEN ……………………………….....……………………...…..………………...….........

1–4

Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına dayanıklılık ve ters genetik

 

Resistance to bacterial canker and wilting disease of tomato and reverse genetics

 

Ö. ÇALIŞ, S. SAYĞI, D. ÇELİK, Y. BAYAN …………………………………………………………………………...

5–10

Biyoenerji/Bioenergy

Alternatif yakıt olarak sera bitki atığı briketlerinin yakılması ve baca gazı emisyon değerlerinin belirlenmesi

 

Determination of burning and flue gas emission values of greenhouse crop residue briquettes as an alternative fuel

 

S. BİLGİN, C. ERTEKİN, A. KÜRKLÜ …………………………………………………………………………………

11-17

Tarım Ekonomisi/Agricultural Economics

Antalya ili nar üretiminde girdi kullanımı ve kârlılık analizi

 

Input usage, profitability and productivity analysis of pomegranate production inAntalyaprovince

 

A. ÖZALP, İ. YILMAZ ……………………………………………………………………………………………………

19-26

Kırsal alanda kadınların işgücüne ve kararlara katılımını etkileyen sosyo ekonomik faktörlerin belirlenmesi: Burdur ili örneği

 

Determining the socio-economic factors affecting on labor force and decision participations of women in rural areas: A case study in theprovinceofBurdur

 

İ. KUTLAR, H. KIZILAY, Z. TURHANOĞULLARI ......................................................................................................

27-32

Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi

 

Assessment of irrigation performance in land consolidation area of Eskişehir Beyazaltın village

 

E. SÖNMEZYILDIZ, B. ÇAKMAK ……………………………………………………………………………………...

33-40

GAP Şanlıurfa bireysel yağmurlama sulama sistemlerinin performans göstergeleri

 

Performance indicators of individual sprinkler irrigation systems in GAP-Şanlıurfa

 

H. KIRNAK, S. DEMİR, İ. TAŞ ………………………………………………………………………………………......

41-48

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/ Soil Science and Plant Nutrition

Bilecik-Osmaneli yöresi sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi

 

Determination of irrigation water qualities of Bilecik-Osmaneli district

 

F. ÖKTÜREN ASRİ, E. I. DEMİRTAŞ, N. ARI, C. F. ÖZKAN …………………………………………………….....

49-55

Change of mineral element contents in the common shrubs of Mediterranean climatic zone: Non-nutrients

 

Akdeniz iklim kuşağının yaygın çalılarında mineral element içeriklerinin değişimi: Diğer elementler

 

A. ÖZASLAN PARLAK, M. PARLAK, A. GÖKKUŞ ……………………………………………………………….....

57-63

Antalya ili ve çevresindeki nar (Punica granatum) bahçelerinin beslenme durumlarının belirlenmesi

 

Determination of nutritional status of pomegranate orchards (Punica granatum) inAntalya region

 

S. ÇITAK, S. SÖNMEZ ……………………………………………………………………………………………………

65-71

 

Sayfa Özeti: Yıl2013-Sayı1

Anahtar Kelimeler: