Akdeniz Üniversitesi

 Logo Başlık               

İçindekiler/Contents

Bahçe Bitkileri/Horticulture

Determining of general combining ability for yield, quality and some other traits of tomato (Solanum lycopersicum L.) inbred lines 
Domates (Solanum lycopersicum L.) saf hatların verim, kalite ve bazı özellikler bakımından genel uyum yeteneklerinin belirlenmesi
S. ZENGİN, A. KABAŞ, A. OĞUZ, A EREN, E POLAT………………………………………………………………...............................1-4

Peyzaj Mimarlığı/Landscape and Nature Conservation

What is a healing garden? 
Şifa bahçesi nedir?
S. POUYA, Ö. DEMİREL………………………………………………………………………………………..............................................5-10

Antalya kenti yeşil alanlarının çok ölçütlü analizi ve planlama stratejilerinin geliştirilmesi 
A multi criteria analysis of the green spaces in Antalya and the development of planning strategies
E. MANAVOĞLU, V. ORTAÇEŞME………………………………………………………………………………….................................11-19

Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

Bursa ekolojik koşullarında karpuzun su kullanım etkinliği, verim ve meyve kalitesi üzerine farklı sulama rejimlerinin etkileri 
Effects of different irrigation regimes on water use efficiency, yield and fruit quality of watermelon under Bursa ecological conditions
H. KUŞÇU, A. TURHAN, N. ÖZMEN, P. AYDINOL, A.O. DEMİR…………………………………………………..............................21-26

Tarla Bitkileri/Field Crops

Bazı buğdaygil yem bitkilerinin tanımlanmasında web destekli veri tabanı oluşturulması 
Creating a database software worked on the web to identify some forage grasses
A. GÖKTEN, V. TANSI…………………………………………………………………………………………………................................27-31

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

Antalya (Merkez İlçe)’da yetiştirilen örtüaltı güzlük domates bitkilerinin (Solanum lycopersicum L.) beslenme durumlarının belirlenmesi 
Determination of nutrition status of greenhouse tomato plants (Solanum lycopersicum L.) grown in fall season in Antalya (Central district)
A. Ş. MALTAŞ, M. KAPLAN…………………………………………………………………………………….........................................33-38

Zootekni/Animal Science

Etlik piliçlerde embriyonun erken ve geç gelişim dönemlerinde yapılan yüksek ısıl uygulamanın canlı ağırlık üzerine etkileri 
Effect of high thermal manipulations during early and late embryogenesis on body weight in broilers
Ö. B. BİRGÜL, S. ALKAN………………………………………………………………………………………………..............................39-43

Instructions for Authors

Yazım Kuralları

Sayfa Özeti: Yıl2015-Sayı1

Anahtar Kelimeler: