Akdeniz Üniversitesi

başlık                

İçindekiler/Contents

Bahçe Bitkileri/Horticulture

Bazı avokado çeşitlerinde tohum çimlenme ve çöğür gelişimi üzerine araştırmalar 
Research on seedling growth and seed germination of some avocado cultivars
S. BAYRAM, M. A. AŞKIN…………………………………………………………….................................................................................45-51

Bazı bitki gelişimini teşvik eden rizobakterilerin brokoli (Brassica oleraceae L. var. italica) fide gelişimi ve fide kalitesi üzerine etkileri 
The effects of different plant growth promoting rhizobacteria on growth and quality of broccoli (Brassica oleraceae L. var. italica) seedling
M. EKİCİ, E. YILDIRIM, R. KOTAN…………………………………………………...................................................................................53-59

Bitki Koruma/ Plant Protection

The flies on mushrooms cultivated in the Antalya- Korkuteli district and their control 
Antalya-Korkuteli Yöresi'nde kültürü yapılan mantarlarda bulunan sinekler ve mücadelesi
F. ERLER, E. POLAT……………………………………………………………..........................................................................................61-66

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği/ Agricultural Machinery and Technologies Engineering

Farklı lokasyonlarda yetişen yoncanın bazı fenotip özelliklerinin görüntü işleme yöntemi ile belirlenmesi 
Determination of some phenotypical attributes of alfalfa growing in different locations with image processing method
Ö. KABAŞ, M. ÖTEN…………………………………………………………..............................................................................................67-70

Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

Determining of some climate parameters using computational fluid dynamic technique in naturally ventilated greenhouses 
Doğal havalandırmalı seralarda hesaplamalı akışkanlar dinamiği tekniği kullanılarak iklim parametrelerinin belirlenmesi
A. TEZCAN, K. BUYUKTAS………………………………………………….............................................................................................71-76

Impact of salinity stress on growing, seedling development and water consumption of peanut (Arachis hypogea cv. NC-7) 
Tuzluluk stresinin yer fıstığı (Arachis hypogea cv. NC-7)'nda büyüme, fide gelişimi ve su tüketimi üzerine etkleri
K. AYDINSAKIR, D. BUYUKTAS, N. DINC, C. KARACA.……………….............................................................................................77-84

Zootekni/Animal Science

Etlik piliçlerde embriyonun erken ve geç gelişim dönemlerinde yapılan yüksek ısıl uygulamanın ölüm oranına ve kan hormon düzeyine etkileri 
Effect of high thermal manipulations during early and late embryogenesis on mortality rate and blood hormone level in broilers
Ö. B. BİRGÜL, S. ALKAN…………………………………………………………......................................................................................85-89

Hakemlere teşekkür/ Acknowledgement of reviewers ............................................................................................................................91

Cilt içeriği/ Volume content (Cilt/Vol. 28 ) .................................................................................................................................................93-94

Yazar dizini/ Author index ................................................................................................................................................................................ 95

Konu dizini. . ................................................................................................................................................................................................... 97-98

Subject index ..............................................................................................................................................................................................99-100

ÖN KAPAK İÇİ

İÇ KAPAK

Sayfa Özeti: Yıl2015-Sayı2

Anahtar Kelimeler: