Akdeniz Üniversitesi

 

başlık1

 
İçindekiler/Contents

Bahçe Bitkileri/Horticulture

Gemlik zeytin çeşidinin sık dikime ve farklı budama uygulamalarına uygunluğunun araştırılması: 2007-2010 dönemi    
A research on the effects of different planting densities and pruning types on the fruit set in Gemlik olive: 2007-2010 period
S. ATMACA, S. ÜLGER...................................................................................................................................................................................1-5

Peyzaj Mimarlığı/Landscape and Nature Conservation

Kozan kalesinde kayalıklarda yetişen sukkulentlerin dikey bahçelerde kullanım olanakları    
Potential use of succulents grown on Kozan castle rocks in vertical gardens
D. ŞENOL, Z.SÖĞÜT.............………………………………………...............................................................................................................7-13

Tarım Ekonomisi/ Agriculture Economics

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'ndan yararlanan işletmelerin program hakkındaki görüşlerinin incelenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi örneği  
Study of the views of the enterprises having benefited from Rural Development Investments Support Program in Western Mediterranean Region
Y. TAŞÇIOĞLU, C. SAYIN..............................................................................……………………………....................................................15-20

Tarım Makinaları ve Teknolojileri/Agricultural Machinery and Technologies Engineering

Antalya’da seracılık biyokütle artıklarının potansiyelinin haritalanması ve enerji üretim amacıyla değerlendirilmesi   
The mapping of greenhouse biomass residues potential and their usage for energy production potential in Antalya
C. KARACA..............................................................................……………………………............................................................................21-25

Tarımsal Biyoteknoloji/ Agricultural Biotechnology

Molecular identification of Fusarium spp. causing wilt of chickpea and the first report of Fusarium redolens in Turkey     
Türkiye’de nohutta solgunluğa neden olan Fusarium spp.’nin moleküler tanımlaması ve Fusarium redolens’in ilk raporu
M. TEKEOĞLU, H. ÖZKILINÇ, B. TUNALI, İ. KÜSMENOĞLU, W. CHEN..............................................................................................27-33

Türkiye’de yetiştirilen beş sığır ırkında MYF5 gen polimorfizminin PCR-RFLP yöntemi ile belirlenmesi    
Detection of MYF5 gene polymorphism with PCR-RFLP method in five cattle breeds breeding in Turkey
C. ŞAHİN, B. AKYÜZ.......................................................................................................................................................................................35-38

Tarımsal Yapılar ve Sulama/ Farm Structure and Irrgigation

Water and radiation use-efficiencies of tomato (Lycopersicum esculentum L.) at three different planting densities in open field    
Arazi koşullarında üç farklı bitki yoğunluğunda yetiştirilen domates’in (Lycopersicum esculentum L.) su ve radyasyon kullanım etkinliği
M. YILDIRIM, E. BAHAR.................................................................................................................................................................................39-45

Evaluation of the performance of irrigation associations in Antalya Region-Aksu Plain     
Antalya Bölgesi-Aksu Ovası sulama birliklerinin performansının değerlendirilmesi
Ö. ÖZBEK, H. KAMAN, E. ERTÜRK............................................................................................................................................................47-51

Tarla Bitkileri/Field Crops

Farklı dozlarda uygulanan ethephon’un makarnalık buğday’ın (Triticum durum L.) bitki boyu, yatıklık değeri ve tane verimi üzerine etkisi 
Effect of different ethephon doses to plant height, lodging and grain yield of durum wheat (Triticum durum L.)
A. AĞIRMATLIOĞLU MUTLU, A. ÖKTEM..........................................................................…………………………….............................53-58

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

Atık mantar kompostunun domates fidelerinin gelişimi ve besin içerikleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi    
Determination of the effects on growth and nutrient content of tomato seedlings of spent mushroom compost
İ. SÖNMEZ…………….....................................................................................................................................................................................59-63

Zootekni/Animal Science

TR71 bölgesindeki süt sığırı işletmelerinden toplanan çiğ sütlerin bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi     
Determination of some quality characteristics of raw milk samples collected from dairy farms in TR71 region
K. TUNCER, E. KUL, A. ŞAHİN……….........................................................................................................................................................65-69

ÖN KAPAK İÇİ

İÇ KAPAK

YAZIM KURALLARI

TELİF HAKKI DEVRİ FORMU

Sayfa Özeti: Yıl2017-Sayı 1

Anahtar Kelimeler: